WBE Kromme Rijn - informatie -

 

Wat is de WBE?

De Wildbeheereenheid Kromme Rijn / Heuvelrug-Z / Schalkwijk / is een vereniging van van jachthouders:

 • Jachtaktehouders (zonder jachtveld);
 • Jachtaktehouders (met jachtveld);
 • Donateurs / belangstellenden;

die zich bezighouden met:

 • het beheer van faunasoorten;
 • het voorkomen en bestrijden van schade, veroorzaakt door faunasoorten aan met name agrarische gewassen in brede zin, akker- en tuinbouwgewassen en bos aanplant;

Als we spreken over faunasoorten, waar moeten we dan aan denken? 

 • bij de watervogels bijvoorbeeld, diverse soorten ganzen- en eendensoorten;
 • andere vogels als duiven, kraaiachtigen en spreeuwen;
 • hazen, konijnen en reeën

Wie zijn de uitvoerende, de leden?

Faunabeheerders binnen de WBE hebben daartoe een opleiding gevolgd waar hij/zij zich in alle noodzakelijke kennis rond  beheermethoden, levenswijze van de faunasoorten, mogelijkheden van schade en methoden ter voorkoming dan wel  bestrijding van schade hebben eigen gemaakt.

Wie zijn de uitvoerende, de leden?

Faunabeheerders binnen de WBE hebben daartoe een opleiding gevolgd waar hij/zij zich in alle noodzakelijke kennis rond beheermethoden, levenswijze van de faunasoorten, mogelijkheden van schade en methoden ter voorkoming dan wel bestrijding van schade hebben eigen gemaakt. 

Waar wordt het faunabeheer uitgevoerd?

Het recht tot faunabeheer is gekoppeld aan het eigendom van grond. Dit recht kan overgedragen worden aan derden, de WBE-leden, middels een huurovereenkomst tegen een samen vast te stellen vergoeding.

Naast agrarische ondernemers kunnen ook terreinbeherende organisaties dit recht overdragen.

Donateurs zijn degenen die geen recht tot faunabeheer hebben kunnen verwerven dan wel belangstelling hebben voor het geheel van faunabeheer, schadepreventie en schadebestrijding.

 

Hoe wordt faunabeheer uitgevoerd?

Uitgangspunten bij de uitvoering zijn:

intensieve waarnemingen op de te beheren gronden;

 • tellingen van de aanwezige populaties gedurende:
  1. de winter, zwanen, meerkoeten, smienten;
  2. het voorjaar, reewild en alle andere faunasoorten;
  3. de zomer, overzomerende ganzensoorten

Deze optelling van gegevens vormen de basis voor een beheerplan door ieder lid, voor de gezamenlijkheid van de leden de WBE en van alle WBE’s gezamenlijk in de Provincie Utrecht.

Ook de inschatting van de schademogelijkheden wordt hierin mede betrokken. 

De feitelijke uitvoering van het beheer?

Een deel van de faunasoorten is juridisch niet beschermd, haas, konijn, houtduif, fazant en vos. De leden faunabeheerders maken hierover voor hun eigen veld een plan. Wat wil men benutten middels afschot, wat laat men ongemoeid.

 Alle andere faunasoorten zijn beschermd. Het plan van de Provinciale Faunbeheereenheid(de gezamenlijkheid van de WBE’s en terreinbeherende organisaties) geeft aan wat, waar en wanneer kan worden uitgevoerd. Daartoe verleent de Provincie ontheffingen van de beschermde wetgeving waarin is aangegeven waar, hoe en wanneer en onder welke voorwaarden handelend mag worden opgetreden. 

Dit optreden kan bestaan uit:

 • ongemoeid laten;
 • verjaging door verontrusten;
 • verjaging met ondersteunend afschot;
 • wegvangen;
 • afschot met het geweer.

Middels zeer frequente meldingen moet gerapporteerd worden wat ondernomen is en wat daarvan het resultaat is. Zo nodig kan bijgestuurd worden. 

Waar vindt dit alles plaats, wat is het werkgebied van de WBE?

 • de westgrens is de rijksweg Bilthoven - A2 - Nieuwegein;
 • de noordgrens is Bilthoven – A28 – Veenendaal;
 • de oostgrens is de grens van de Provincie Utrecht, van Rhenen tot Veenendaal;
 • de zuidgrens is de Nederrijn – Lek.

Zeer gevarieerde leefomgevingen dus. Bosgebieden in het noorden, overgangsgebieden en landgoederen langs de Kromme Rijn, open weidegebieden maar het zuiden en met een aantal aanzienlijke centra met fruitteelt, verspreid over het gehele werkgebied. 

Hoe is de WBE bestuurlijk georganiseerd?

Het bestuur kent een aantal functionarissen en commissies met taak bepaalde portefeuilles; zo kennen we: 

 • een voorzitter;
 • een secretaris;
 • een penningmeester;
 • commissie reewildbeheer;
 • commissie wildbeheer;
 • commissie schadepreventie, schadebestrijding;
 • commissie activiteiten;
 • commissie digitalisering, processen en website.